Trhy na Jiřáku

Farmářské trhy přímo
v srdci náměstí
Jiřího z Poděbrad
na Praze 3

středa – pátek
8 – 18 hod.
sobota
8 – 14 hod.
30/04/2020

Aktualizovali jsme tržní řád

Od 30. dubna 2020 dochází k úpravě tržního řádu.

1) Provozovatel trhu na náměstí Jiřího z Poděbrad (dále jen trhu) je společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a. s., IČO: 285 33 062, sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, odpovědná osoba Tomáš Kuběna (kubena@szmpraha3.cz), správce trhu Jiří Zoubek (tel: 775 228 030, trhy@szmpraha3.cz).

2) Trh se koná na vymezeném prostoru náměstí Jiřího z Poděbrad v termínech stanovených provozovatelem. Pokud není určeno jinak, trh se pořádá čtyřikrát týdně každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Prodejní doba se rozlišuje na maximální a garantovanou. Ve středu, čtvrtek a pátek je maximální prodejní doba stanovena od 8:00 do 20:00 hodin a garantovaná doba je od 8:00 do 16:00 hodin. V sobotu je maximální prodejní doba od 8:00 do 14:00 hodin a garantovaná doba je od 8:00 do 12:00 hod. Maximální prodejní dobou se přitom rozumí nepřekročitelné časové rozmezí provozu a garantovanou dobou provozu se rozumí prodejní doba, po kterou je organizátor povinen zajistit fungování prodejního místa, tedy přítomnost prodejních stánků připravených k prodeji s dostatečným množstvím zboží.

3) Předmětem prodeje na trhu může být sortiment zboží čerstvého či zpracovaného, pocházejícího od zemědělců, pěstitelů, zahrádkářů, sběračů lesních plodů a hub a dále od malých producentů, měnícím se podle ročního období, kterým je ovoce, zelenina, květiny, vejce, mléčné a masné výrobky, maso, pečivo, další zemědělské a zahrádkářské produkty. Na trzích lze prodávat i jiné zboží, a to produkty lidových uměleckých řemesel z proutí, šustí, dřeva a keramiky. Dále lze v určitém období (vánoční, velikonoční, svatodušní a podobně), dnu či svátku (např. svátého Mikuláše, svatého Václava, a podobně) prodávat sortiment zboží zaměřený na dané období či den. Je přísně zakázán přeprodej zboží. Každý z prodejců má povinnost uvést kompletní sortiment a jejich původ, který bude nabízet během celé sezóny. Pokud bude chtít prodejce změnit či rozšířit svůj sortiment, může tak učinit pouze po dohodě s provozovatelem. Pokud tak neučiní, může být tento krok důvodem pro ukončení spolupráce.

4) Prodej v rámci trhu je možný pouze z pevných stánků provozovatele nebo po dohodě z vlastních stánků určených pro venkovní prodej, případně z pojízdné prodejny. O umístění pojízdné prodejny rozhoduje provozovatel. Z pojízdných prodejen je možno prodávat maso a masné výrobky, mléčné výrobky vyžadující pro své skladování chladící boxy, a dále pak teplé pokrmy. Ve zvláštních případech je možno, po dohodě zařadit i jiný sortiment. Prodejce, který vyžaduje připojení do elektrické sítě, musí mít veškeré kabelové vybavení v řádném stavu a potřebné délce, včetně rozbočovačů v minimální kvalitě IP44, nejlépe však IP68. Toto vybavení vždy kontroluje správce trhů. Pokud některé z těchto vybavení nevyhovuje nebo není v dobrém technickém stavu a narušuje tak plynulý chod tržitě, správce trhů je oprávněn ukončit prodej tohoto prodejce do té doby, než závadu odstraní. Oprávněná osoba může v těchto případech s prodejcem ukončit spolupráci.

5) Oprávněná osoba trhů zasílá rozpis pro jednotlivé prodejní dny vždy s měsíčním předstihem na emailové adresy prodejců a na základě potvrzení těchto emailů je mu garantována účast na trhu. Zároveň tak prodejce potvrzuje svou účast a garantuje provozovateli počet odsouhlasených účastí v daném měsíci. Pokud se prodejce z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit trhu, je nutné o tomto informovat provozovatele minimálně 48 hodin před konkrétním datem účasti. Pokud prodejce takto učiní, nebude mu poplatek za účast účtován, pokud tuto lhůtu nedodrží, poplatek musí uhradit v plné výši. Prodejce je také povinen nahlásit provozovateli případné ukončení nebo přerušení spolupráce minimálně se 14-ti denním předstihem, stejně tak jako případné plánování dovolených. Provozovatel není povinen garantovat prodejci po tomto přerušení jeho prodejní místo a předchozí pravidelnost účastí.

6) Platba za pronájem stánku probíhá pouze bezhotovostním způsobem, a to na účet vedený u ČSOB – 238361906/0300, variabilní symbol bude stejný, jako číslo vystaveného dokladu (faktury). Platba za pronájem stánku musí být odeslána na účet 238361906/0300 předem, a to nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, na který se pronájem platí.

7) Pokud bude kapacita trhu přeplněna a provozovatel bude potřebovat umístit sezonní prodejce (převážně ovoce a zelenina) je oprávněn upravit účasti celoročních prodejců na trhu a přechodně omezit jejich účast. Výběr těchto prodejců je v kompetenci oprávněné osoby a ta je povinna tyto prodejce informovat minimálně se 14denním předstihem.

8) Prodejce je povinen dodržovat zejména tento Tržní řád a Tržní řád hl. m. Prahy, Patero Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích a dále všechny platné předpisy ČR. Každý z prodejců nese svou vlastní zodpovědnost za prodávaný sortiment, jeho kvalitu a čerstvost. Oprávněná osoba trhu kontroluje sortiment a jeho kvalitu. Pokud shledá situaci nevyhovující, může nechat dané zboží stáhnout z prodeje a s daným prodejcem ukončit spolupráci.

9) Prodejce je povinen mít na svém prodejním místě vystaveno své živnostenské oprávnění, případně i dokumenty prokazující všechny certifikace, ocenění aj., které u svého zboží uvádí. Dále je prodejce povinný spolupracovat s pracovníky vyslanými oprávněnými institucemi ke kontrole. Kontrolu trhu provádějí orgány k tomu oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská inspekce, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Státní veterinární správa, pověření pracovníci ÚMČ Praha 3, MHMP, Městská policie hl. m. Prahy, Státní požární dozor, Inspektorát práce, správce trhů, aj. popřípadě osoba jimi pověřená. Kontrolující osoby se prokazují průkazem nebo oprávněním na kontrolu trhů. O provedené kontrole musí prodejce vyrozumět správce a správce trhu svého nadřízeného, a to bez zbytečného odkladu.

10) Veškeré prodávané zboží, které není určeno k okamžité spotřebě, musí být označeno datem spotřeby.

11) V rámci prodeje na trhu není v žádném případě povolen prodej živých zvířat ani usmrcování zvířat s výjimkou prodeje živých ryb.

12) Pro přípravu teplých pokrmů je možné využít elektrická zařízení s platnou revizí, plynová zařízení s platnou revizí, případně gril na tuhá paliva umístěný mimo prostory vnitřní části stánku. Tato zařízení musí být předem konzultována a odsouhlasena oprávněnou osobou. Pokud se během trhu vyskytnout jakékoliv problémy s tímto zařízením, např. technického rázu nebo budou jakýmkoliv způsobem omezovat provoz trhu, může oprávněná osoba nakázat ukončení prodeje. Všichni prodejci, kteří používají tato zařízení, musí mít příruční hasicí přístroj umístěn na stánku. Jakákoliv jiná elektronika prodejců musí být schválena oprávněnou osobou.

13) Prodejce je povinen udržovat v čistotě prodejní místo, bezprostřední okolí prodejního místa i svůj pracovní oděv. Dále je prodejce povinen ukládat odpady do nádob k tomu určených a veškerý odpadový a obalový materiál je povinen po ukončení trhu odvést. Prodejce je zároveň povinen dodržovat zásady hygieny a mít platný zdravotní průkaz.

14) Prodejce musí předložit oprávněné osobě zdravotní průkaz a doklad o platné revizi zařízení, které na trhu užívá.

15) Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. Prodejní místo je přiděleno k dispozici ve stavu převzatém a po skončení trhu je i v tomto stavu předáno správci trhu. Prodejce je zodpovědný za úklid prodejního místa. V případě, že prodejce neudržuje čistotu na prodejním místě či poškozuje majetek pořadatele, je možno s prodejcem ukončit spolupráci.

16) Provozovatel zajišťuje pravidelný úklid a odvoz opadu od návštěvníků trhu. Tento úklid se provádí dvakrát denně (výměna odpadkových pytlů) a celkový úklid po skončení trhu. Kompletní servis (např. vysokotlaké čištění, aj.) zajišťuje nasmlouvaná firma.

17) Prodejce je povinen dorazit na místo konání trhu a provést vykládku zboží mezi 6:00 a 7:00 hodin. Pokud toto časové rozmezí nedodrží, nemusí mu být umožněn vstup na trh. Při najíždění a vykládce je nutné dodržovat instrukce a pokyny správce trhu. Nájezdy pojízdných prodejen jsou stanoveny mezi 6:00 – 6:30 hodin. Po ukončení vykládky je nezbytně nutné opustit prostor příjezdové cesty před ZŠ Jiřího z Poděbrad nejpozději do 7:15 hodin. Na levé straně příjezdové cesty je zakázáno zastavení. Určování parkovacích míst a prodejních stánků jsou v kompetenci správce trhu. Doplňování zboží v průběhu prodejního dne je možné po dohodě se správcem trhu, a to po dobu nezbytně nutnou k vyložení zboží. Prodejce je povinen po skončení prodeje opustit prostor trhu nejpozději do 19:00 hodin ve středu, čtvrtek, pátek a v sobotu do 15:00 hodin. Na vyhrazených místech parkování prodejců, je zakázáno parkovat vozidla či přívěsy v době mimo provozní dobu provozu trhu. V případě porušování zákazu parkování, může být s prodejcem ukončena spolupráce.

18) V souvislosti se zákonem o GDPR jsou prodejci seznámeni s následujícími pravidly o pořizování fotografické dokumentace a videonahrávek pořízených v prostorách trhu. Tyto materiály jsou určeny výhradně k marketingovým účelům a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu. V případě nesouhlasu s publikováním záběrů a fotografií na sociálních sítích či webu je potřeba kontaktovat pořadatele na emailu: trhy@szmpraha3.cz, který sjedná nápravu. Veškeré firemní a identifikační údaje prodejců budou využity pouze pro potřeby trhu a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu. Pokud bude zájem ze strany třetích osob o sdělení kontaktů na prodejce ohledně jejich nabízeného sortimentu a služeb, bude kontakt na prodejce poskytnut pouze na základě jeho písemného souhlasu. S daty a osobními údaji se zachází tak, aby nedošlo k porušení GDPR.

19) Pořadatel si vyhrazuje právo vydat aktuální prodejní řád. O vydání nového prodejního řádu je provozovatel povinen informovat prodejce bez zbytečného odkladu.

20) Na trhu je přísně zakázáno kouřit, pít alkohol a konzumovat omamné a psychotropní látky. V případě porušení těchto pravidel je možno s prodejcem ukončit spolupráci a návštěvníka vykázat z trhu.

21) Na trh může být zamezen vstup nepřizpůsobivým osobám např. v podnapilém stavu, kapesním zlodějům, aj. (vhodná spolupráce s policií).

22) Jelikož jsou v okolí trhu vyčleněny parkovací zóny, tak jsou na vyžádání k dispozici u správce trhu parkovací karty. V případě parkování na trhu a jejich okolí je prodejce povinen parkovací kartu viditelně umístit na přední sklo, a dále je prodejce povinen viditelně umístit na přední sklo lístek s aktuálním telefonickým kontaktem. Očíslované parkovací karty vydává správce trhu. Parkovací karty jsou po ukončení trhu opět vráceny správci. Správce vede seznam parkovacích karet a jejich přidělení konkrétnímu prodejci. Prodejce musí být poučen o tom, kde a jak může parkovat.

23) V rámci konceptu trhu bez plastů je zakázáno prodejcům používat klasické igelitové sáčky a tašky, jednorázové nádobí, kelímky a ostatní obalové materiály z LDPE a HDPE plastu. Prodejcům je doporučeno využívat zálohované nebo vratné obaly. V ostatních případech lze nahradit tyto obaly, sáčky a tašky v eko provedení (jako je například papír, obaly vyrobené z kukuřičného škrobu aj.) – tedy ekologicky rozložitelné nebo kompostovatelné materiály. Vzhledem ke spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, je možné i jednotlivé materiály konzultovat a najít tak nejlepší obalové řešení s nejnižším ekologickým zatížením. Porušení tohoto pravidla může vést k ukončení spolupráce ze strany provozovatele.

SZM MČ Praha 3, a.s.
Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3