Trhy na Jiřáku

Farmářské trhy přímo
v srdci náměstí
Jiřího z Poděbrad
na Praze 3

středa – pátek
8 – 18 hod.
sobota
8 – 14 hod.
25/03/2019

Aktualizovali jsme tržní řád

Od 25. března 2019 dochází k úpravě tržního řádu Trhů na Jiřáku.

1) Pořadatelem Trhů na Jiřáku je společnost Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., IČO: 28533062, sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, kontaktní osoby: Veronika Brabcová – manažerka trhů, Petra Kalincová – administrativní a obchodní podpora, Milan Ferenc – správce trhů (tel: 775866044)

2) Trhy na Jiřáku se konají na vymezeném prostoru nám. Jiřího z Poděbrad, a to v termínech stanovených pořadatelem. Pokud pořadatel neurčí jinak, jsou Trhy na Jiřáku konány čtyřikrát týdně, a to každou středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Prodejní doba se rozlišuje na maximální a garantovanou. Ve středu, čtvrtek a pátek je maximální prodejní doba stanovena od 8.00 do 20.00 hod a garantovaná doba je od 8.00 do 16.00 hod. V sobotu je maximální prodejní doba od 8.00 do 14.00 hod a garantovaná doba je od 8.00 do 12.00 hod. Maximální prodejní dobou se přitom rozumí nepřekročitelné časové rozmezí provozu Trhů na Jiřáku (prodeje) a garantovanou dobou prodeje se rozumí prodejní doba, po kterou je organizátor povinen zajistit provoz tržního místa, tedy přítomnost prodejních stánků připravených k prodeji s dostatečným množstvím zboží.

3) Předmětem prodeje na trzích mohou být pouze produkty, které tematicky odpovídají charakteru farmářských trhů a vychází z českých tradic, a to zejména pěstování plodin, chovu hospodářských zvířat a výroby potravinářských či řemeslných produktů. Těmito produkty se rozumí zboží a služby, které spadají do kategorií: Kvalitní a čerstvé zboží pocházející původem z České republiky (potraviny) v rozsahu cca 80 % a produkty zahraničních pěstitelů, farmářů a výrobců v odpovídající kvalitě v rozsahu 20 % veškerého nabízeného sortimentu v každém jednotlivém dni pořádání trhů. Každý z prodejců má povinnost uvést kompletní sortiment, který bude nabízet během celé sezony, pokud tuto nabídku bude chtít, jakkoliv změnit nebo rozšířit, může tak učinit pouze po dohodě s organizátorem trhů. Pokud tak neučiní, může tento krok být důvodem pro ukončení spolupráce.

4) Prodej v rámci Trhů na Jiřáku je možný pouze z pevných stánků pořadatele nebo po dohodě z vlastních stánků určených pro venkovní prodej, případně z pojízdné provozovny. Prodej z pojízdné provozovny je možný pouze po dohodě s pořadatelem. O umístění pojízdné provozovny rozhoduje výhradně pořadatel (správce trhů). Z pojízdných prodejen je možno prodávat maso a masné výrobky, mléčné výrobky vyžadující pro své skladování chladící boxy a dále pak teplé pokrmy. Ve zvláštních případech je možno, po dohodě s provozovatelem, zařadit i další sortiment. Prodejce, který vyžaduje připojení do elektrické sítě, musí mít veškeré kabelové vybavení v potřebné délce, včetně rozbočovačů v minimální kvalitě IP44, nejlépe však IP68. Toto vybavení vždy kontroluje správce trhů. Pokud některé z těchto vybavení nevyhovuje nebo není v dobrém technickém stavu a narušuje tak plynulý chod tržitě, správce trhů je oprávněn ukončit prodej tohoto prodejce do té doby, než závadu odstraní.

5) Provozovatel trhů zasílá rozpis pro jednotlivé prodejní dny vždy s měsíčním předstihem na emailové adresy prodejců a na základě potvrzení těchto emailů je mu garantována účast na trzích. Zároveň tak prodejce potvrzuje svou účast a garantuje provozovateli počet odsouhlasených účastí v daném měsíci. Pokud se prodejce z jakéhokoliv důvodu nemůže zúčastnit trhu, je nutné o tomto informovat provozovatele minimálně 48 hodin před konkrétním datem účasti. Pokud prodejce takto učiní, nebude mu poplatek za účast účtován, pokud tuto lhůtu nedodrží, poplatek musí uhradit v plné výši.
Prodejce je také povinen nahlásit provozovateli případné ukončení nebo přerušení spolupráce minimálně se 14denním předstihem, stejně tak jako případné plánování dovolených. Provozovatel není povinen garantovat prodejci po tomto přerušení jeho prodejní místo a předchozí pravidelnost účastí.

6) S platností od 1.8.2018 budou poplatky za účast na trzích vybírány pouze v hotovosti, a to v prvním týdnu v měsíci. Tyto poplatky vybírá vždy manažer trhů: Veronika Brabcová, obchodní asistentka: Petra Kalincová a správce trhů: Milan Ferenc. Ostatní jednorázové platby za sezonní nebo krátkodobé účasti na trzích budou i nadále vybírány v hotovosti v průběhu celého měsíce.

7) Pokud bude kapacita tržiště přeplněna a provozovatel bude potřebovat umístit sezonní prodejce (převážně ovoce a zelenina) je oprávněn upravit účasti celoročních prodejců na trzích a po dohodě přechodně omezit jejich účast. Výběr těchto prodejců je v kompetenci manažera trhů a ten je povinen tyto prodejce informovat minimálně se 14denním předstihem.

8) Prodejce je povinen dodržovat zejména tento Prodejní řád, Tržní řád hl.m. Prahy, Kodex farmářských trhů vydaný Ministerstvem zemědělství České republiky, Patero Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích a dále všechny platné předpisy. Každý z prodejců nese svou vlastní zodpovědnost za prodávaný sortiment, jeho kvalitu a čerstvost. Pořadatelé trhů (manažer trhů, správce trhů) je oprávněn ke kontrole sortimentu a kvality. Pokud shledá situaci nevyhovující může nechat dané zboží stáhnout z prodeje.

9) Prodejce je povinen mít na svém prodejním místě vystaveno jeho živnostenské oprávnění, případně i dokumenty prokazující všechny certifikace, ocenění apod., které u svého zboží uvádí. Dále je prodejce povinný spolupracovat s kontrolami vyslanými všemi institucemi oprávněnými provádět tyto kontroly. Kontrolu trhu provádějí orgány k tomu oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská inspekce, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Státní veterinární správa, pracovníci ÚMČ Praha 3, MHMP, Městská policie hl. m. Prahy, Státní požární dozor, Inspektorát práce a správce trhu, popřípadě osoba jím určená. Tyto osoby a orgány se prokazují průkazem nebo oprávněním na kontrolu tržiště.

10) Veškeré prodávané zboží, které není určeno k okamžité spotřebě, musí být označeno datem spotřeby.

11) Není v žádném případě dovolen prodej živých zvířat ani usmrcování zvířat v rámci prodeje na Trzích na Jiřáku s výjimkou prodeje živých ryb.

12) Pro přípravu teplých pokrmů je možno využít elektronická zařízení s platnou revizí, plynová zařízení s platnou revizí, případně gril na tuhá paliva umístěný vedle stánku. Tato zařízení musí být předem konzultována a odsouhlasena provozovatelem trhů. Pokud se během trhů vyskytnout jakékoliv problémy s tímto zařízením, jak už technického rázu nebo budou, jakkoliv omezovat provoz trhů, může provozovatel nakázat ukončení prodeje. Všichni prodejci, kteří používají tato zařízení musí mít příruční hasicí přístroj umístěn na stánku.

13) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo, bezprostřední okolí prodejního místa i svůj pracovní oděv v čistotě. Dále je prodejce povinen ukládat odpady do nádob k tomu určených a veškerý odpadový a obalový materiál je povinen po ukončení trhů odvést. Prodejce je zároveň povinen dodržovat zásady hygieny a mít platný zdravotní průkaz.

14) Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. Prodejní stánek/místo je přiděleno k dispozici ve stavu převzatém a po skončení trhu je v tomto stavu i předáno správci trhů. Prodejce je zodpovědný za úklid stánku.

15) Provozovatel zajišťuje pravidelný úklid a odvoz opadu od návštěvníků tržiště. Tento úklid se provádí dvakrát denně (výměna odpadkových pytlů) a celkový úklid po skončení trhů. Jednou týdně je tržiště kompletně umyto vysokotlakým čištěním včetně prodejních stánků. Kompletní servis zajišťuje fa. Čistá trojka.

16) Prodejce je povinen dorazit na místo konání farmářských trhů a provést vykládku zboží vždy mezi 5:30 a 7:00. Pokud toto časové rozmezí nedodrží, nemusí mu být umožněn vstup na tržiště. Při najíždění a vykládce je nutné dodržovat instrukce a pokyny správce trhů. Nájezdy pojízdných prodejen jsou stanoveny mezi 5:30 – 6:00. Po ukončení vykládky je nezbytně nutné opustit prostor ulice před ZŠ Jiřího z Poděbrad nejpozději do 7:15. Po levé straně této ulice je zakázáno stání. Určování parkovacích míst a prodejních stánků jsou v kompetenci správce trhů. Doplňování zboží v průběhu prodejního dne je možné, ale po dohodě s manažerem trhů a správcem trhů, a to po dobu nezbytně nutnou k vyložení zboží. Prodejce je povinen po skončení prodeje opustit prostor tržiště nejpozději do 19:00 ve středu, čtvrtek a pátek a dále nejpozději do 15:00 v sobotu.

17) V souvislosti s novým zákonem o GDPR jsou prodejci seznámeni s následujícími pravidly o pořizování fotografické dokumentace a videonahrávek pořízených v prostorách tržiště. Tyto materiály jsou určeny výhradně k marketingových účelů Trhů na Jiřáku a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu. V případě nesouhlasu s publikování vašich záběrů či fotografií na sociálních sítích či webu nás prosím kontaktujte na email: trhy@szmpraha3.cz. Veškeré Vaše firemní a identifikační údaje budou využity pouze pro potřeby Trhů na Jiřáku a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu. Pokud Vás budeme chtít doporučit jako prodejce pro jiné lokality trhů, budeme Vás o tom předběžně informovat a učiníme tak pouze na základě Vašeho písemného souhlasu.

18) Pořadatel si vyhrazuje právo vydat aktuální prodejní řád. O vydání nového prodejního řádu je provozovatel povinen informovat prodejce bez zbytečných odkladů.

19) Od února 2019 v rámci konceptu trhy bez plastů je zakázáno prodejcům používat klasické igelitové sáčky a tašky, jednorázové nádobí, kelímky a ostatní obalové materiály z LDPE a HDPE plastu. Prodejcům je doporučeno využívat zálohované nebo vratné obaly. V ostatních případech lze nahradit tyto obaly, sáčky a tašky v eko provedení (jako je například papír, obaly vyrobené z kukuřičného škrobu aj.) – tedy ekologicky rozložitelné nebo kompostovatelné materiály. Vzhledem ke spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, je možné i jednotlivé materiály konzultovat a najít tak nejlepší obalové řešení s nejnižším ekologickým zatížením. Porušení tohoto pravidla může vést k ukončení spolupráce ze strany pořadatele.